הכנסת כלה

$91,641 of $95,000 raised

 

א וויי געשריי פון אונזער ברידער.

 

טייערע ברידער. א איד וואס איז ביז נישט צו לאנג צוריק געווען א פרייליכע געזונטע טאטע פון א שטוב מיט קינדער, מיט א שיינע פרנסה, א יוד א תלמוד חכם, א יוד וואס לערינט נאך היינט ווען די מצב טוט נאר ערלויבן.

דאס רעדל האט זיך נעבעך געגעבן א דריי און עס האט אים באטראפן צרות יגון ואנחה מיט אלע פירושים.

בני, חיי, ומזוני.

בני: פארשידענע מיטמאכענישן מיט אפאר פון זיינע קינדער, וואס מען קען נישט ארויסשרייבן, יעדע איינע פון זיי איז ווערט א קאמפיין פאר זיך.

חיי: ער איז נעבעך נישט געזינט און ליגט נעבעך אין בעט רוב פון די טעג.

מזוני: פארשטייט זיך אז זיין פרנסה האט ער פארלוירן, דאך ווען ער קען טוט ער פארשידענע השתדלות פאר פרנסה פרובירענדיג נישט צו פאלן צו לאסט אויף אנדערע.

די מצב איז זייער ביטער.

אבער ב״ה מ׳האט א שידוך געטוהן מיט א קינד און מען דארף האבן פאר די מינימאלע הוצאות וואס איז א גאנץ יאר אויך נישטא. אבער מען שטיפט טאקע דורך, מיט די הילף פון פארשידענע גוט הארציגע יודן וואס צורייסן זיך צו העלפן דעם איד.

אבער אידן רחמנים בני רחמנים. דאס לעבן פון דעם איד איז ווי א צו׳מזיק׳טער קאר וואס פארט אויף א שרעקליך צו׳מזיק׳טער וועג, עס איז גאר ביטער ווער עס פארט אזוי.

דאס וועג קענען מיר ליידער נישט פארעכטן, דאס איז נעבעך זיין ביטערע גורל. אבער מיט געלט קען מען מאכן אז די רייד זאל כאטש זיין אביסל באקוועמער, אביסל פארגרינגערן זיין שרעקליכע ווייטאג. געלט פאריכט אביסל דעם קאר מען זאל נישט שפירן אזוי שטארק דעם צוהאקטן וועג.

טייערע ברידער מיט געלט לייגט מען א באנדאזש אויף א צובלוטיגטן וואונד.

הארציגע ברידער, מיט געלט ווישט מען אפ די טרערן, עס איז בכלל נישט קיין משל עס איז א פשוט׳ע מציאות דער איד וויינט, ער וויינט מיט ביטערע טרערן צו זיינע גוטע פריינד, ״העלפט מיר ארויס״, ס׳איז אים נעבעך גרויסע ביזיונות, ווייל ווי געשריבן איז ער אליינס געווען א שיינע בעל פרנסה. אבער ער האט נעבעך נישט קיין אנדערע ברירה.

 

אין זכות פון די מצוה זאלט איר געבענטש ווערן מיט

בניי, געזונטע, לעכטיגע, ערליכע קינדער

חיי, לאנגע געזונטע יארן

מזוני, פרנסה בריווח עשירות מיט הרחוות הדעת.

פאר אייך און די גאנצע משפחה.

 

 

;
$91,641 of $95,000 raised

Created by

Chayim V'chesed
February 2019

Contact this campaign

TELL OTHERS To GIVE!

effective Donations

Benjamin Kolman donated

3 hours ago $26.00
In honor of Our beloved Usher Yankey

Chaim H. Shnitzer donated

5 hours ago $200.00

Joel Rubin donated

5 hours ago $250.00
In honor of חיים ארי' רייך / מנשה ראזענבערג

יצחק הערשקאוויטש donated

6 hours ago $500.00
In honor of פנחס שיפף. אשריך אז די גייסט און די טאטעס דרכים. אשרי יולדתך

Chaimy Stern donated

7 hours ago $250.00
Pincus Schiff

Ben Zion Landau donated

7 hours ago $560.00
Avrum Schwartz Rosh Hakuel

Moshe Wolf Jacobowitz donated

7 hours ago $360.00
Menashe Rosenberg

Hershel Niderman donated

7 hours ago $1,000.00
Anshi, Yanki & Yayki

אברהם אפרים פעדער donated

8 hours ago $200.00
In honor of the biggest young עסקן ר׳ פנחס שיף און ר׳ יואל קאהן

Anshel Niderman donated

9 hours ago $3,000.00
Yaiky/Yanky a heart of butter

Meshilem Kraus donated

10 hours ago $360.00
In honor of הרב ר חיים שלמה ל

Yael donated

10 hours ago $100.00
In memory of Chaya Rochel bat Yakov reuven

קלמן אליעזר דזאברא donated

11 hours ago $460.00
In honor of אפרים פעדער

Ari Grunhut donated

11 hours ago $36.00
In honor of R' Chaim Shlome Leifer the best shadchan.

Shmilu Meisels donated

12 hours ago $720.00
In honor of The best Shadchen Chaim Shlome Leifer

Moses Steinberg donated

12 hours ago $200.00
In honor of Avrumi Schiff

Sandey Goldberger donated

12 hours ago $2,500.00
Harav R' Yoel Kohn

Shlome Feder donated

12 hours ago $1,000.00
Hazadek R' Efroyim Feder

Yoel Silberstein donated

12 hours ago $360.00
his chavrusa Yoel Ber Witreol

Avrumey Yermiyash donated

12 hours ago $120.00
Yankov Yosef

Mendy Gutman donated

12 hours ago $40.00
Yanky Niederman

Elya Spitzer donated

13 hours ago $200.00
In honor of R' mendel kohn

Anonymous donated

13 hours ago $360.00
In honor of R' Usher Yakov

שאול בראך donated

13 hours ago $360.00
In honor of חיים ארי' רייך / מנשה ראזנבערג

Nathan Friedman donated

14 hours ago $360.00
In honor of j kohn

JOSEPH SINAY donated

15 hours ago $360.00

Yoel Leifer donated

16 hours ago $100.00
In honor of חיים שלמה לייפער the honest שדכן

Anonymous donated

16 hours ago $100.00

Yehuda Rosman donated

1 day ago $100.00

Hachnos Kallah/y Salamon donated

1 day ago $36.00
In honor of Malky & yossi salamon

C Goldstein donated

1 day ago $200.00
In honor of Yitty Schiff

הירצקא בודעק donated

1 day ago $400.00
In honor of חיים ארי רייך / מנשה ראזענבערג

Anonymous donated

1 day ago $36.00

Yitzchok Meir Schwartz (BP) donated

1 day ago $300.00
In honor of חיים ארי רייך / מנשה ראזענבערג

Sinay Matyash donated

1 day ago $360.00
In honor of R' mendel kohn

S Wieder donated

1 day ago $202.00
In honor of Yitty Schiff

Anonymous donated

1 day ago $20.00

Elya Muller donated

1 day ago $36.00
In honor of Yanky menczer

הב' דוד יעקב פעדער donated

1 day ago $100.00
In honor of לכ' מיין חשוב'ע טאטע ר' אברהם אפרים נ"י

Abraham Lax donated

1 day ago $20.00
In honor of Malky and Yossi Salamon

Josef Kaff donated

1 day ago $36.00
In honor of איש החסד אשר יעקב מענצער

Yoely M. donated

1 day ago $72.00
In honor of Yossy and malky salamon!

Joel Katz donated

1 day ago $50.00
In honor of Jacob Menczer

Luzer Landau donated

1 day ago $80.00
In honor of My dear chavrusa yermy w!

Mordechai Fish donated

1 day ago $60.00
In honor of Yermy w

Mordechai Ungar donated

1 day ago $72.00

Anonymous donated

1 day ago $200.00

Pessy donated

1 day ago $72.00
In honor of MALKy salamon

Abraham Oberlander donated

1 day ago $72.00
In honor of Jacob Menczer

Ari Greenfeld donated

1 day ago $36.00
In honor of Jacob Menczer

Kalman Schwartz donated

1 day ago $72.00
In honor of Usher Yakov Menczer

Isaac Menczer donated

1 day ago $72.00
In honor of Uscher Yanky Menczer

M Lowenstein donated

1 day ago $100.00
In honor of Yakov Niederman

Yossi Lax donated

1 day ago $36.00
In honor of Malky Solomon בןר אברהם דודלע"נ יהוסף

Anonymous donated

1 day ago $36.00

Yoely Landau donated

2 days ago $200.00
In honor of Reb Yisroel Moshe Weiss

Mordechai Kraus donated

2 days ago $60.00
In honor of Yermy W

Aryeh Mendlowic donated

2 days ago $72.00

Yitzchok Friedman donated

2 days ago $72.00
In honor of my best shvuger Pinches

Lipa Fekete donated

2 days ago $52.00
In honor of Yermy W

Yakov Krausz donated

2 days ago $20.00
In honor of Yermy W

Isaac Nussencweig donated

2 days ago $200.00
In honor of Yoel b witriol

All Askonem donated

2 days ago $40.00
In honor of all askonem

Chesky Brach donated

2 days ago $720.00

Moshe Shia Jacobowitz donated

2 days ago $72.00
In honor of Yermi witriol

S Brown donated

2 days ago $36.00
In honor of Y. Witriol (DNR

Yoeli Rosenberg donated

2 days ago $20.00
In honor of Yermy W

Anonymous donated

2 days ago £10.00

Anonymous donated

2 days ago $36.00
In honor of Yermi Witriol

Israel Weber donated

2 days ago $50.00
In honor of Pinches Shiff

Y S Markowitz donated

2 days ago $100.00
In honor of R' mendel kohn

Ari Rosenberg donated

2 days ago $144.00
In honor of Yisroel Moshe Weiss

Anonymous donated

2 days ago $36.00
In honor of Alona bat Etel

Gavi Kahn donated

2 days ago $200.00
In honor of YERMI

Chaim Fisch donated

2 days ago $40.00
In honor of Yakov Niederman

Anonymous donated

2 days ago $360.00
In honor of טוב שכן...מאח רחוק

Yoley Lebovits donated

2 days ago $72.00
In honor of Pinches schiff

Raizel Meyerowitz donated

2 days ago $100.00
In honor of Usher Yakov Menczer

Shlomie Singer donated

2 days ago $240.00
In honor of ר אברהם ובנו העסקן פנחס יואל

Moshe Aron Kestenbaum donated

2 days ago $500.00
In honor of Mordechai Liberman

Joel Jacobowitz donated

2 days ago $100.00
In honor of Avrum Efrioyem Feder

Mnachem Hirsh donated

2 days ago $40.00
In honor of yanky niederman

Moshe Chaim Landau donated

2 days ago $100.00
In honor of To our dearest Father/Father in law. We're glad to be a part of your wonderful chesed!!

D. Goldberger donated

2 days ago $36.00
In honor of Yankov Niderman

Mendel Neuman donated

2 days ago $44.00
In honor of The best avrumy klein!!

Joel Kestenbaum donated

2 days ago $720.00
In honor of Harav Leifer

YYW donated

2 days ago $360.00
In honor of יעקי,אנטשי,יואלי,יענקי,חש"ל

Shtraser donated

3 days ago $72.00
In honor of Yanky Niderman

David Kahan donated

3 days ago $240.00
In honor of R' mendel kohn

Yitzchuk Lowi donated

3 days ago $100.00
In honor of R' mendel kohn

Harav Cheskel Templer donated

3 days ago $100.00
In honor of R' mendel kohn

Moses Niederman donated

3 days ago $500.00
In honor of Brother Horav yanky , anshel and yaky witriol and kids

Pinches Duvid Brody donated

3 days ago $200.00
In honor of R' mendel kohn

Shia Erenreich donated

3 days ago $200.00
In honor of R' mendel kohn

Shlome Zalmen Silverstein donated

3 days ago $200.00
In honor of R' mendel kohn

Zalmen Leib Landau donated

3 days ago $200.00
In honor of R' mendel kohn

Avrum Y Schwartz donated

3 days ago $360.00
In honor of R' mendel kohn

Menachem Moshe Mendelwitz donated

3 days ago $360.00
In honor of R' Mendel Kohn

Heshy Preizler donated

3 days ago $2,000.00
In honor of Yermey Sinay - Giti Gardens

Anonymous donated

3 days ago $52.00
In honor of Shinchus piff :-)

Yoel Mittelman donated

3 days ago $250.00
In honor of חיים ארי' רייך/מנשה ראזענבערג

Chaim Polatsek donated

3 days ago $72.00
In honor of Yisroel Moshe Weiss

Isaac Brauner donated

3 days ago $72.00
In honor of Afroim feder

Anonymous donated

3 days ago $200.00

Zelig Eisenbach donated

3 days ago $200.00

Moshe Eisenbach donated

3 days ago $36.00
In honor of Pinches Schiff

Meilech Eisenberg donated

3 days ago $72.00
In honor of Harav Leifer

M.kohn donated

3 days ago $200.00
In honor of Yonkev Yosef shtark

Jacob Blaustein donated

3 days ago $200.00
In honor of hrav lifer

Berel Hartstein donated

3 days ago $100.00
In honor of R' mendel kohn

Pinchus Kaff donated

3 days ago $300.00
In honor of R' mendel kohn

Joseph Weiss donated

3 days ago $86.00
In honor of Efroim Feder

Yosef Rottenstein donated

3 days ago $500.00
In honor of R' mendel kohn

Moshe Grunhut donated

3 days ago $720.00
In honor of R' Mendel kohn

Berl Stein donated

3 days ago $36.00
In honor of Afriem feder

Chaim Meisels donated

3 days ago $20.00
In honor of Pinchus Schiff! I admire your goodness and efforts! I wish I can give as much as you deserve!

מאיר דוד טאבאק donated

3 days ago $360.00
In honor of In honor of R Yermi/Gitty Gardens

אברהם כץ donated

3 days ago $100.00
In honor of ר׳ ישראל משה ווייס

Aba Berkowitz donated

3 days ago $100.00
In honor of Yanky! Keep up the good work!

Joel Lax donated

3 days ago $144.00
In honor of yanky niederman

Anonymous donated

3 days ago $18.00
In honor of פנחס שיפף my dear Friend

Anonymous donated

3 days ago $72.00
In honor of E Feder Harrison Satmer

Tilly Reich donated

3 days ago $40.00
In honor of Weiss

Avrum Greenfeld donated

3 days ago $104.00
In honor of פנחס שיף

Anonymous donated

3 days ago $72.00
In honor of אפרים פעדער

Hertzka Ostreicher donated

3 days ago $40.00
In honor of Pinchus schiff

JF donated

3 days ago $360.00
In honor of Efroim Fader

Yisroel B Steimetz donated

3 days ago $36.00
In honor of הרב פנחס שיפף שליט"א

Abraham Roth donated

3 days ago $360.00
In honor of Yaky, Yoely Kohn and Menasha Rosenberg

Family Stark donated

3 days ago $2,000.00
In honor of Best father out there! Yaki keep up the good work, Daskal make sure it's matched!

Israel Weiss donated

4 days ago $200.00
In honor of Israel Weiss

Witriol Family donated

4 days ago $360.00
In honor of טאטי. וואס צירייסט זיך פאר א צווייטן יוד

יענקי ניעדערמאן donated

4 days ago $100.00
In honor of גיסי היקר ר' יעקל -א הארץ פון פיטער

יענקי ניעדערמאן donated

4 days ago $100.00
In honor of העסקנים ר' אברהם ור' פנחס

יענקי ניעדערמאן donated

4 days ago $100.00
In honor of הצדיק הנסתר ר' יואל קאהן

יענקי ניעדערמאן donated

4 days ago $100.00
In honor of אחי הר"ר אנשיל

Burech Krauss donated

4 days ago $200.00
In honor of R' mendel kohn

Mendel Ungar donated

4 days ago $200.00
In honor of R' mendel kohn

Pinchusfixler donated

4 days ago $360.00
In honor of R' mendel kohn

Shulem Elazer Bruner donated

4 days ago $500.00
In honor of R' mendel kohn

Shmiel Kestenbaum donated

4 days ago $500.00
In honor of R' mendel kohn

Shimen Chaim Lichtman donated

4 days ago $20.00
In honor of Pinchus Schiff

מרדכי ניעדערמאן donated

4 days ago $50.00
In honor of ר' יעקי, בערל און ר'יואל קאהן

מרדכי ניעדערמאן donated

4 days ago $50.00
In honor of ר' אברהם און ר' פנחס

מרדכי ניעדערמאן donated

4 days ago $50.00
In honor of מיין טייערע חברותה אברמי גר"פ

מרדכי ניעדערמאן donated

4 days ago $50.00
In honor of מיינע טייערע ברודער יענקי און אנטשי

Yoel Halpert donated

4 days ago $720.00
In honor of Mensahe Rosenberg/ C. A reich

Abraham Orgel donated

4 days ago $72.00
In honor of Yakov Yosef Stark

Yermy donated

4 days ago $72.00
In honor of הצדיק יענקל

Yermy donated

4 days ago $72.00
In honor of מיין טייערע ברודער בערל

Yermy donated

4 days ago $72.00
In honor of די בעסטע טאטע

Joel Schwimmer donated

4 days ago $36.00
In honor of Efrioyem Feder

אחיו שלום donated

4 days ago $200.00
In honor of הרה״צ יעקב ואחיו אנשיל ניעדערמאן

Yiddi Fulop donated

4 days ago $1,000.00
In honor of Menashe Rosenberg/Chaim A Reich

צו אויסגראדען אויף $53,000 donated

4 days ago $14.00
In honor of אלע עסקנים

Israel Kohn donated

4 days ago $200.00
In honor of Yakov stark

Mendel Englander donated

4 days ago $400.00
In honor of R' Medel kohn

Yitzchuk M Friedman donated

4 days ago $500.00
In honor of R' Mendel kohn

Benzion Strasser donated

4 days ago $400.00
In honor of Yanky niderman/Menashe Rosenberg/Chaim A Reich

Sol Sinay donated

4 days ago $500.00
In honor of Yermi/Gitty Gardens

Yidel Firth donated

4 days ago $400.00
In honor of Menashe Rosenberg/Chaim A Reich

Martin Jacobowitz donated

4 days ago $200.00
In honor of גיסי אהוב על הבריות הר"ר מנשה רויזענבערג, וגם לכבוד הפרעזידענט ר'אנשיל נידערמאן

Pesach Kohn donated

4 days ago $720.00

Bentzion Krause donated

4 days ago $80.00
In honor of Pinchus Schiff

Joel Braver donated

4 days ago $720.00
In honor of אברמי ובנו פנחס

Lipa Friedman donated

4 days ago $5,000.00
In honor of Menashe Rosenberg/Chaim A Reich

Zev D Lebovits donated

4 days ago $52.00

Joel Kestenbaum donated

4 days ago $360.00
In honor of Gitty Gardens

Yoel Breier donated

4 days ago $2,000.00
In honor of Menashe Rosenberg/Chaim A Reich

Anonymous donated

4 days ago $200.00
In honor of Gitty gardens

Jacob Jacobowitz donated

4 days ago $360.00
In honor of Yermi ben yakov naftuli witriol

Leiby Freund donated

4 days ago $144.00
In honor of My NEPHEW Pichas

Yisroel Knefler donated

4 days ago $200.00
In honor of ר' מענדל

Yidel Levy donated

4 days ago $20.00
In honor of Yoel usher daskel

Mordca Rubin donated

4 days ago $360.00
In honor of ר מענדל

Anonymous donated

4 days ago $240.00
In honor of Gitty Gardens

Anonymous donated

4 days ago $200.00
In honor of Ch. Sh. Leifer

Mordche Yosef Perl donated

4 days ago $144.00
In honor of ר מענדל

Usher Bauer donated

4 days ago $200.00
In honor of ר מענדל

Israel Zigelman donated

4 days ago $200.00
In honor of לכבוד ידידי השדכן ר חיים שלמה לייפער שליט״א

Yakov Leib Friedman donated

4 days ago $200.00
In honor of ר' מענדל

Abraham Schaffer donated

4 days ago $40.00
In memory of יואל אשר

Shlomy Leibowitz donated

4 days ago $1,000.00
In honor of Menashe Rosenberg/Chaim A Reich

Moses LEFKOWITZ donated

4 days ago $400.00
In honor of In honor of pinches Shiff the son of my good friend avrumie!! Keep up your good work

Meyer Eizikovits donated

4 days ago $72.00
In honor of C. A. Reich

Yosef Shtul donated

4 days ago $200.00
In honor of ר'מענדל

Yoel Katz donated

4 days ago $500.00
In honor of Chaim A. Reich

לייבוש לייפער donated

4 days ago $100.00
In honor of לכבוד מיין טייערע ברידער ״השדכן״ חיים שלמה לייפער

Anonymous donated

4 days ago $72.00
In honor of ר׳ אברהם ר׳ פנחס יואל הרב jb

Michoel Honig donated

4 days ago $72.00
In honor of חיים שלמה לייפער

Lipa Fisher donated

4 days ago $400.00
In honor of ר' מענדעל

Joel Schwimmer donated

4 days ago $500.00
In honor of afrayim feder

Mayer Hendler donated

4 days ago $2,000.00
In honor of Menashe Rosenberg/Chaim A Reich

Anonymous donated

4 days ago $40.00

Anonymous donated

4 days ago $2,000.00
In honor of גיטי גארדענס ר' ירמי'

Amrom Gottesman donated

4 days ago $200.00
In honor of ר' מענדל

Morris Meisels donated

4 days ago $1,000.00
In honor of Anshel Niederman - you have heart of butter! Please continue your good work!!

Shoel Rubin donated

4 days ago $200.00
In honor of ר' מענדעל

Yoel Lefkowitz donated

4 days ago $1,000.00
In honor of Menashe Rosenberg/Chaim A Reich

Y. M. Neuman donated

4 days ago $72.00
In honor of חיים שלמה לייפער

Shloime Kaufman donated

4 days ago $400.00
In honor of הר"ר מענדל

Solomon Landau donated

4 days ago $180.00
In honor of Avrum Schiff

Ben Neuman donated

4 days ago $2,000.00
In honor of לכבוד צדק נסתר ר׳ אנשיל חזק ואמץ

Yoel Rubin donated

4 days ago $1,500.00
In honor of Menashe Rosenberg/Chaim A Reich

Joel Katz donated

4 days ago $1,000.00
In honor of Chaim A Reich & Menashe Rosenberg

Avi Philipson donated

4 days ago $2,000.00
In honor of Anshel N

Avrumy G donated

4 days ago $360.00
In honor of Yaiky, Avrumy, Yoely and all amazing volunteers!

Yisrael Spitz donated

4 days ago $1,000.00
In honor of גיטי גארדענס ר' ירמי'

Isaac Silverstein donated

4 days ago $1,000.00
In honor of Menashe Rosenberg/Chaim A Reich

Elya Spitzer donated

4 days ago $200.00
In honor of הרה׳ג ר מענדל קאהן שליט׳א

Zelig Weiss donated

4 days ago $720.00
Hatzadik R' Avrum

Sol Heller donated

4 days ago $360.00
In honor of Anshil niderman

Elimelech Friedman donated

4 days ago $72.00
In honor of הצדיק ר אברהם אפרים פעדער

David Klein donated

4 days ago $2,000.00
In honor of Anshi Niederman

Anonymous donated

4 days ago $1,440.00
In honor of אנשיל נודערמאן . א הארץ ❤️פעם פוטי

יואלי donated

4 days ago $10.00
In honor of יואל בער וויטריאל

Yoel Usher Daskel donated

4 days ago $144.00
Chaim Cohen

הרב מענדל קאהן שלי׳טא donated

4 days ago $1,600.00
In honor of כל העסקנים ובראשם יעקל

Harav Mendel Kohn donated

4 days ago $1,000.00
In honor of העסקן החשוב יואל קאהן

LY Hirschfeld donated

4 days ago $360.00
In honor of הרה״ח ירמי סיני

Solomon Feder donated

4 days ago $720.00
In honor of העסקן פנחס שיפף

Horowitz Yisroel Chaim donated

4 days ago $100.00

Aron (br"s) Igel donated

4 days ago $600.00
In honor of Aron (br"s) Igel

David Breier donated

4 days ago $720.00

Anonymous donated

4 days ago $100.00
In honor of חיים שלמה לייפער

Chaim Shlome Leifer donated

4 days ago $720.00
In honor of יואל קאהן מיט אלע עסקנים

Isaac Gross donated

4 days ago $36.00
In honor of Yoel Usher Daskal

Menashe Rosenberg donated

4 days ago $1,440.00
In honor of Avrum Schiff

Anonymous donated

4 days ago $144.00
In honor of Daskal

Chaim A. Reich donated

4 days ago $2,000.00

Joel Kohn donated

4 days ago $360.00
In honor of יואל אשר דאסקל

Joel Kohn donated

4 days ago $360.00
In honor of יואל אשר דאסקל

Hershy Menczer donated

4 days ago $52.00
In honor of Pinchus Schiff

Nechemya Kaufman donated

5 days ago $36.00
In honor of Pinchas

Yosef Biner donated

5 days ago $10.00
In honor of Pinchus Schiff

Yossi donated

6 days ago $6.00
In honor of פינחס שיף

P Sh Schwimmer donated

6 days ago $100.00

Motty Seidenfeld donated

6 days ago $36.00
In honor of Pinchus Schiff

Yosef donated

1 week ago $2.00

Bere’le Witriol donated

1 week ago $360.00
In honor of אבי מורי הצדיק שליט׳א

Yiddi Hoffman donated

1 week ago $20.00
In honor of Pinchas schiff

Abraham Rosenberg donated

1 week ago $20.00
In honor of Pincus

יואל קליין donated

1 week ago $36.00
In honor of חיים שלמה לייפער

Chaim donated

1 week ago $36.00
In honor of Pinches Schiff

Beri Neuman donated

1 week ago $72.00
In honor of Pinches schiff

Jacob Greenfield donated

1 week ago $20.00
In honor of Pichus Schiff

Isaac Gross donated

1 week ago $52.00
In honor of ידידי ושא"ב פנחס שיף

Barry Goldstein donated

1 week ago $100.00
In honor of פנחס שיף

Avrum Schiff donated

1 week ago $360.00
In honor of בני היקר העסקן החשוב פנחס יואל נ׳י

דיין בעסעט חבר יואל וויינבערגער donated

1 week ago $200.00
In honor of ר יעקל

Anonymous donated

1 week ago $200.00
In honor of פנחס שיף

ישראל קאהן donated

1 week ago $210.00
In honor of 'ר יעקל

Solomon Landau donated

1 week ago $72.00
In honor of Pinches Schiff

Chaim Klein donated

1 week ago $72.00
In honor of Pinches shiff

Yoel P donated

1 week ago $72.00
In honor of ר' פנחס שיפף שליט"א מיין כולל שכן

Volvy Tauber donated

1 week ago $20.00
In honor of pinchus schiff!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pinchus you are simply the best!!!!

אברהם ליבער donated

1 week ago $720.00
In honor of לכבוד יעקי

Jacob Ausch donated

1 week ago ₪74.00
In honor of Pinchus Schiff

Mordechai Klein donated

1 week ago $36.00
In honor of פנחס שיף/ר׳ שלמה קרליבך

Duvid Reich donated

1 week ago $36.00
In honor of pinchus schiff

Chaim Hersh Stern donated

1 week ago $20.00
In honor of Pinchas Schiff

Anonymous donated

1 week ago $20.00
In honor of Pinches Schiff

S Brach donated

1 week ago $36.00
In honor of Pinchas Schiff

Sf donated

1 week ago $36.00
In honor of Pinches yoel! Keep it up!

Berish S donated

1 week ago $36.00
In honor of פנחס

Shimmy Weiss donated

1 week ago $18.00
In honor of Pincus Schiff

Chaim Gluck donated

1 week ago $10.00
In honor of פינחס שיף

Anonymous donated

1 week ago $36.00
In honor of Pinches schiff

Shloime Reichberg donated

1 week ago $36.00
In honor of Pinchos Hatzadik

Libel Greenfeld donated

1 week ago $72.00

LA Rosenzweig donated

1 week ago $36.00
In honor of Pinchas schiff

Dovy Lieberman donated

1 week ago $80.00
In honor of Pinchus schiff

Herman Jacob donated

1 week ago $108.00
In honor of Pinchos shiff

Jacob Bernat donated

1 week ago $72.00
In honor of Pinches schif

Mordechai Fulop donated

1 week ago $72.00
In honor of Pinchus

Joseph L G donated

1 week ago $36.00

Yoely Eigner donated

1 week ago $72.00
In honor of Pinchus Schiff

Anonymous donated

1 week ago $10.00
In honor of Pinchas Schiff

Yosef Mendel Katz donated

1 week ago $72.00
In honor of Pinches Schiff

Joseph Lebovits donated

1 week ago $36.00
In honor of Pinches Shiff

Anonymous donated

1 week ago $10.00
In honor of Pinches shiff

Yankel donated

1 week ago $36.00
In honor of Reb pinchas schiff

The Strulovic Group donated

1 week ago $36.00
In honor of Pinchas Schiff

Jacob Schwimmer donated

1 week ago $50.00
In honor of Hatzadik pinches schiff allways there to help others

Solomon Greenfeld donated

1 week ago $36.00
In honor of Pinchus

Joel Kohn donated

1 week ago $360.00
In honor of ר אברהם די זכות פון די גרויסע מצוה זאל דיר ביישטיין

Mendy Walter donated

1 week ago $30.00
In honor of My best friend Pinches Shuf

Moshe Abraham donated

1 week ago $30.00
In honor of Pinchas schiff

HD donated

1 week ago $72.00
In honor of Official Orginizer of 85 Skillman Events

Avrohom J Steinberg donated

1 week ago $72.00
In honor of Pinches shiff

Pincus Schiff donated

1 week ago $50.00
In honor of די בעסטע טאטע
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Campaigns

Help pay for Kaddish to be said for Zvi ben Yisroel

Help pay for Kaddish to be said for Zvi ben Yisroel

On Purim Katan Zvi ben Yisroel was buried by a Rabbi a son and a daughter. There was no Minyan for Kadish and there is a slim chance that Kadish will

More Info >

Wedding

Wedding

My name is Moshe and I am studying at the yeshiva of Rabbi Zamir Cohen and I need money for a wedding. I would be very happy if there is someone here

More Info >

Hachnosas Kallah - Orphan wedding fund

Hachnosas Kallah - Orphan wedding fund

If we don't take care of them who will? Take part in this AMAZING opportunity to help an Orphaned family make a wedding.

More Info >

Help My Friend Go To His Child's Wedding With Simcha

Help My Friend Go To His Child's Wedding With Simcha

טייערע ברידער. א איד וואס איז ביז נישט צו לאנג צוריק געווען א פרייליכע געזונטע טאטע

More Info >

Urgent Hachnusas Kallah Campain

Urgent Hachnusas Kallah Campain

Dearest Family & Friends, We’re writing to you for an urgent matter of Gemilas Chesed and Hachnusas Kallah. A close relative of mine has b”h re

More Info >

Hachnassat Kallah

Hachnassat Kallah

I am a previous lone soldier and I am G-d willing getting married in a month. I spent almost two years of my life serving in the Nesach Yehuda branch&

More Info >

An orphan Kallah needs your help

An orphan Kallah needs your help

Imagine a family of 18 orphans in desperate need of some help.  Now, imagine that in a small contribution you can actually get them the assistance

More Info >

שבת התאחדות ישיבת עריבות התורה

שבת התאחדות ישיבת עריבות התורה

תלמידי הישיבה מתכוננים לשבת התעלות מיוחדת במקומות הקדושים לרגל סיום  מבצע שובבי"ם

More Info >

Grossman Family Fund

Grossman Family Fund

Please help a widow and her five orphans rebuild their lives. R' Yosef Grossman zt"l, a beloved yungerman from Pittsburgh, passed away after su

More Info >

PLEASE HELP REB ELIMELECH'S EYNIKEL TO GET MARRIED

PLEASE HELP REB ELIMELECH'S EYNIKEL TO GET MARRIED

 טייערער ליבער פריינט עס קומט מיר אהן שווער צו שרייבן די שורות ווייל איך גלייך ניש

More Info >

Our Boys, Our Future, Our Derech

Our Boys, Our Future, Our Derech

Chaverim Youth Organisation provides a healthy outlet for boys from the kehillas in London, Manchester and Gateshead. Uplifting summer camps, winter c

More Info >

HELP SAVE HIS LIFE

HELP SAVE HIS LIFE

It is now a full year that my nine-year-old grandson has been diagnosed with a brain stem glioma (tumor). Although in its early stages it seemed that

More Info >
See more campaigns

Latest Donations

Anonymous donated

9 min ago $36.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Cornel Pal donated

30 min ago $150.00
Support Outreach Judaism to Keep Jews Jewish!

Anonymous donated

50 min ago $7.00
HELP! Yeshiva Mashgiach Suffers Heart Attack

Anonymous donated

52 min ago $36.00
Support Outreach Judaism to Keep Jews Jewish!

Anonymous donated

57 min ago $18.00
7 ORPHANS JUST LOST THEIR MOM: Please Join Rav Kanievsky In Saving My Family From Starvation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of chana golda bas yisrael

Yitzchok Bader donated

1 hour ago $18.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 hour ago $18.00
7 ORPHANS JUST LOST THEIR MOM: Please Join Rav Kanievsky In Saving My Family From Starvation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Joshua Sternbuch donated

1 hour ago $360.00
Yeshivas Afula - Emergency Building Campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Dmitry Rubinshteyn donated

2 hours ago $36.00
7 ORPHANS JUST LOST THEIR MOM: Please Join Rav Kanievsky In Saving My Family From Starvation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

2 hours ago $5.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Yair Avini donated

2 hours ago $75.00
Father of three premature children now dealing with his own unexplained illness (Shalom Baruch ben Shulamis Bracha)

Anonymous donated

2 hours ago $36.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Yaakov Yoseif ben Shmuel Eliezer

Howard Cuckle donated

2 hours ago $50.00
MY WIFE ELENA NEEDS YOUR HELP TO TREAT CANCER

Edward T Fleischmann donated

2 hours ago $100.00
Remembering Devora (Adelman) and Aliza Levenberg

ALIZA Davidovit donated

2 hours ago $70.00
Help a Mother of 4 pay her rent!

Daniel Cavalier donated

2 hours ago $50.00
Remembering Devora (Adelman) and Aliza Levenberg

Anonymous donated

3 hours ago $18.00
Single Mother With Four Young Children!!!
In honor of Raizel bracha bat chava for zivug a

Anonymous donated

3 hours ago $36.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!

Nicole Feldman donated

3 hours ago $18.00
7 ORPHANS JUST LOST THEIR MOM: Please Join Rav Kanievsky In Saving My Family From Starvation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Asher Lemel ben Chaim

Chaya Krohn donated

3 hours ago $18.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of leah bas miriam

Anonymous donated

3 hours ago $3.00
HELP! Yeshiva Mashgiach Suffers Heart Attack

Joseph Percal donated

3 hours ago $50.00
Remembering Devora (Adelman) and Aliza Levenberg

Aron Blum donated

3 hours ago $100.00
Help My Friend Go To His Child's Wedding With Simcha
In honor of Chaim teller

Anonymous donated

3 hours ago $54.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Hadassah Chaviva bas Tova

A H donated

3 hours ago $10.00
Help My Friend Go To His Child's Wedding With Simcha

Anonymous donated

3 hours ago $50.00
Fund Fay's Therapy

Anonymous donated

3 hours ago $180.00
HELP SAVE MY SONS LIFE!!

Jarred Abelson donated

3 hours ago $10.00
7 ORPHANS JUST LOST THEIR MOM: Please Join Rav Kanievsky In Saving My Family From Starvation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Claudia Farias donated

3 hours ago $5.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Refuah Schlema for my daughter

Anonymous donated

3 hours ago $55.00
7 ORPHANS JUST LOST THEIR MOM: Please Join Rav Kanievsky In Saving My Family From Starvation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

3 hours ago $18.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

3 hours ago $5.00
7 ORPHANS JUST LOST THEIR MOM: Please Join Rav Kanievsky In Saving My Family From Starvation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Benjamin Kolman donated

3 hours ago $26.00
הכנסת כלה
In honor of Our beloved Usher Yankey

Anonymous donated

4 hours ago $18.00
העלפט אן אייניקל פון ר' אלימלך גיין אינטערן חופה ביום היארצייט כ"א אדר ב
In honor of Hershel

ZD donated

4 hours ago $50.00
Help marry off the daughter of a Ben Torah

Anonymous donated

4 hours ago $54.00
Cancer Revisits Family; Another Child Diagnosed!

Zevi donated

4 hours ago $36.00
Single Mother With Four Young Children!!!

Anonymous donated

4 hours ago $7.00
7 ORPHANS JUST LOST THEIR MOM: Please Join Rav Kanievsky In Saving My Family From Starvation
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of klal yisroel

Joel Singer donated

4 hours ago $50.00
Help My Friend Go To His Child's Wedding With Simcha
In honor of Chaim Teller

Moshe S donated

4 hours ago $36.00
Help pay for Kaddish to be said for Zvi ben Yisroel

Joel Singer donated

4 hours ago $50.00
העלפט א נאנטער קרוב מיינער
In honor of Lipa zicherman

JORDAN YASGUR donated

4 hours ago $200.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Tzvi Hirsch ben Yechezkel z"l, Fradl Rochel bat Mordechai Yosef z"l

Joel Karczag donated

4 hours ago $180.00
Help My Friend Go To His Child's Wedding With Simcha
In honor of Chaim Teller

Peerim Enterprises donated

4 hours ago $100.00
Help pay for Kaddish to be said for Zvi ben Yisroel

Alti Schwartz donated

4 hours ago $10.00
Help pay for Kaddish to be said for Zvi ben Yisroel

Miriam Lieberman donated

4 hours ago $25.00
YITZCHOK’S FUND: Join Rav Grossman in Saving a Desperate Chosson
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Yaakov Feinstein donated

4 hours ago $180.00
Help pay for Kaddish to be said for Zvi ben Yisroel

Aidy Berger donated

4 hours ago $100.00
HELP SAVE A FAMILY
In honor of Rikki Rosenberg

M R donated

4 hours ago $180.00
Help pay for Kaddish to be said for Zvi ben Yisroel
In honor of GT SIGNS, LAKEWOOD NJ

Yochanon Nussenzweig donated

4 hours ago $18.00
Help My Friend Go To His Child's Wedding With Simcha
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.